Fråga 2015/16:1162 Insynsråd vid Boverket

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den statliga myndigheten Boverket saknar i dag, till skillnad från andra statliga myndigheter, ett fungerande insynråd. Trots att det tidigare rådets mandatperiod löpte ut under hösten 2014 har regeringen ännu inte tillsatt något nytt.

Insynsråden vid de statliga myndigheterna är viktiga och angelägna. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter, men rådets uppgift är bland annat att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd.

Den tidigare bostadsministern meddelade förra året att det var regeringens avsikt att tillsätta nya ledamöter till Boverkets insynsråd och att frågan var under beredning i Regeringskansliet, men ännu har ingenting hänt.

Mot bakgrund av ovanstående är därför min fråga till statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet och regeringen att tillsätta något nytt insynsråd vid Boverket och i så fall när?