Fråga 2015/16:1155 Elnätspris i tätort och glesbygd

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige genomgår en snabb urbanisering, och befolkningen koncentreras till storstadsregionerna. För finansiering av en grundläggande infrastruktur som elnäten medför detta svårigheter. Nuvarande ellag och reglerna för nätbolagens intäktsram innebär att områden med färre kunder per meter ledning betalar avsevärt mer för tillgången till elnätet. Kundens pris varierar kraftigt mellan nätområden beroende på geografiska förutsättningar, bolagens effektivitet och ägarnas avkastningskrav. Samhällsförändringarna tenderar att över tid ytterligare förstärka denna utveckling, då kundernas krav på leveranssäkerhet och elkvalitet medför fortsatt stora investeringsbehov.

Bolagens prissättning ska vara icke-diskriminerande och objektiv. En grupp kunder ska inte bära en orimlig del av kostnaden i ett prisområde. Ellagen reglerar att ett nätföretag med flera närbelägna prisområden måste ha samma pris i dessa, så kallad samprissättning. Syftet är att utjämna priserna mellan glesbygd och tätort där kostnaderna för drift i de flesta fall är lägre.

De berörda områdena ska vara geografiskt nära varandra, inte direkt angränsande, men inte heller vara i helt skilda delar av landet. Ett annat kriterium är att de berörda områdena inte tillsammans skapar en olämplig enhet, utan det bör vara en lämplig kombination av glesbygds- och tätortsområden. Skälet är att prisområden i närliggande områden, oavsett ägare, ska ha liknande prisnivåer. Så är inte fallet. Stadsnät med färre meter ledning per kund, som ligger nära ett glesbygdsnät med fler meter ledning per kund i samma geografi, har helt andra prisnivåer.

Jag tror att exempelvis ett slopande av kriteriet geografisk närhet ger positiva effekter på glesbygdskundernas prisutveckling och att det är rimligt att priserna för en viktig infrastruktur som elnäten inte ska variera bara för att man bor i en glesbygdsgeografi i stället för en tätort.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Är statsrådet beredd att se över förutsättningarna för att ta bort kriteriet geografisk närhet eller vidta andra åtgärder i syfte att öka möjligheten till samprissättning av återstående glesbygds- och tätortsnät i olika prisområden?