Fråga 2015/16:1153 Utredning om lagen om stöd och service

av Sofia Fölster (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det är nu länge sedan regeringen utlovade att tillsätta en utredning om funktionshinderspolitiken. Det är positivt, och det finns många områden som behöver ses över för att säkerställa ett rättssäkert möte med myndigheter och självbestämmande i vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Samtidigt är det av stor vikt att reformer som genomförs på området inte äventyrar stabiliteten och långsiktigheten inom lagen om stöd och service (LSS). Även till synes små förändringar i exempelvis reglerna för personlig assistans kan innebära en ny vardag för brukare. Därför är det bra om reformer inom funktionshinderspolitiken genomförs med en bred politisk samsyn över blockgränsen. Ett sätt att åstadkomma en bred politisk enighet vore att göra den kommande utredningen parlamentarisk.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser statsrådet att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över funktionshinderspolitiken?