Fråga 2015/16:1152 Naturbruksprogrammen

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Naturbruksprogrammen har precis varit föremål för översyn av Skolverket. Det är inte första gången, och det måste anses förödande för utbildningsverksamheten att oupphörligt ifrågasättas och förändras. Nyligen har Skolverket backat från sin tidigare idé om att göra förändringar i vissa kursplaner, men har fortfarande för avsikt att föreslå regeringen ändringar i examensmålen. Vad som är ytterligare märkligt är att de aktuella förslagen är avsedda att verka redan från den 1 juli, och därmed från höstterminsstarten 2016. Detta trots att elever redan har sökt utbildning och trots att de huvudmän som anordnar naturbruksprogrammen måste vara mycket långt framme i sin planering inför höstterminsstarten.

Med hänvisning till ovan anförda vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vad avser statsrådet att vidta för omedelbara åtgärder för att tydliggöra vad som kommer att gälla vid höstterminsstarten för presumtiva elever på naturbruksprogrammen och för  huvudmännen?