Fråga 2015/16:1133 Löften om bemanning i äldreomsorgen

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I samband med vårpropositionen 2015 utlovade regeringen en utökad bemanning i äldreomsorgen med minst 4 500 undersköterskor. ”De sju miljarder kronor vi nu satsar kommer leda till 4 500 nya undersköterskejobb i landet.” Detta löfte uttalade regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér bland annat den 23 april 2015 i Hudiksvalls Tidning.

Detta löfte korrigerades sedan i partiledardebatten i riksdagen den 10 juni av statsminister Stefan Löfven: ”Vi har en välfärd som ropar efter mer utbildad personal, operationsköer som växer. Därför investerar vi i fler sjuksköterskor och undersköterskor, över 4 000 fler i äldreomsorgen och 20 000 extratjänster, och en välfärd där yrkesetik – inte vinst – står i centrum.”

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag (S2015/4099/FST) att fördela 995 miljoner kronor under andra halvåret 2015, bland annat enligt principen att medlen bör användas för vårdbiträden, dietister, undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det betyder att regeringen har godkänt att satsningen får omfatta även annan personal än utlovade undersköterskor i äldreomsorgen.

Redan när regeringen aviserade sin ”budgetsatsning” stod det klart att den inte var fullt ut finansierad. Den bestod till övervägande del, fem sjundedelar, av omdisponerade medel inom äldreomsorgen, det vill säga från tidigare aviserade satsningar såsom måltidslyft, kompetenslyft och demenslyft, som nu drogs tillbaka, trots att de var efterlängtade. Det står att läsa i vårpropositionen 2015 på s. 143. Med andra ord sparar regeringen och ansvarigt statsråd Regnér på äldre, för att kunna omfördela satsningar som inte blir av.

Vi moderater delar uppfattningen att bemanningen behöver stärkas i äldreomsorgen och vården. Detta ska emellertid ske i en realistisk utbyggnadstakt som är fullt ut finansierad efter principen krona för krona. Att börja låna till vår gemensamma välfärd är oansvarigt. Det är regeringens och riksdagens ansvar att prioritera med begränsade resurser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag till ansvarigt statsråd Åsa Regnér ställa följande fråga:

 

Vilka nya konkreta åtgärder avser statsrådet Regnér att vidta för att säkerställa att löften om utlovade 4 000 undersköterskor i äldreomsorgen åtföljs av nya resurser, så att satsningen finansieras fullt ut utan att använda lånade pengar eller resurser som tas exempelvis från demenslyft och måltidslyft för äldre?