Fråga 2015/16:1127 Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter

av Kristina Yngwe (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Riksdagen har nyligen riktat ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att i arbetet med en vattenverksamhetsproposition säkerställa att nya tillståndsprövningar för vattenverksamheter ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. En stor del av befintlig småskalig verksamhet bedrivs med stöd av äldre lagstiftning från 1918 års vattenlag eller beslut från 1800-talet eller av kungliga privilegiebrev eller urminnes hävd. Det är uppenbart att dessa typer av befintliga verksamheter inte uppfyller dagens miljö- eller rättskrav som prövas enligt miljöbalken. Än mindre uppfyller verksamheterna de krav som åtgärdsprogrammet syftar till. Länsstyrelsen är den myndighet som i första hand har rätt att pröva och utöva tillsyn av vattenverksamheter. Detta har lett till omfattande konflikter, då myndigheterna kräver att verksamheterna som bedrivs med stöd av äldre tillstånd skaffar moderna tillstånd. En omfattande och kostsam tillståndsprocess som är utformad för att tillämpas vid nybyggnad leder till nya krav på befintliga verksamheter som många inte klarar att genomföra. Frågan som verksamhetsägaren av ett litet kraftverk ställs inför är om det är värt eller ens möjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Ytterst får detta omfattande och allvarliga personliga konsekvenser för verksamhetsutövaren, eftersom verksamheten ofta bedrivs på den privata bostadsfastigheten. Det är bra att ett nytt regelverk nu är under utarbetning, men till dess att sådana regler är på plats anser vi att det behövs ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för ny- och omprövning av befintliga mindre vattenverksamheter.

Frågan till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

 

Hur ser ministern på möjligheten att införa ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för ny- och omprövning av befintliga mindre vattenverksamheter till dess att ett nytt regelverk är på plats?