Fråga 2015/16:1105 Inspektionen för vård och omsorg

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I dag har regeringen lagt fram sin vårproposition och vårändringsbudget för 2016. Långsiktiga besked uteblir tyvärr gällande resurserna för välfärdens tillsyn, dess ordning och reda, som myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, arbetar med.

Regeringen och ansvarigt statsråds hantering av tillsynsmyndigheten Ivo gällande resurser och möjligheter att genomföra sitt uppdrag med kontinuitet är oacceptabel. Visserligen utökas resurserna kortsiktigt under 2016 med 10 miljoner kronor av en total budget omfattande 638 miljoner kronor. Det är ett kortsiktigt steg i rätt riktning. Detta anslag avser emellertid regeringen fortfarande att skära ned med ca 60 miljoner kronor för år 2017.

Ivo är den myndighet som har ansvar för tillsyn, tillståndsprövning och uppföljning av hälso- och sjukvården och socialtjänsten med inriktning på barn och familj, äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning samt missbrukar- och beroendevård.

Den 15 december 2015 avslog riksdagen ett konkret förslag att utöka resurserna till Ivo med 47 miljoner kronor per år. Den 17 december 2015 fattade regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér beslut om en halvering av myndighetens frekvenstillsyn avseende bland annat HVB-hem.

Att utmaningarna har växt under året som gått framgår tydligt av bland annat myndighetens tillsynsrapport för 2015. Bland de brister och utmaningar Ivo lyfter fram kan nämnas att den enskilde i behov av samhällets stöd inte får den hjälp man behöver eller får hjälp för sent. Därtill att kommunernas insatser inte i första hand styrs av den enskildes behov.

Enligt uppgifter som framkom vid socialutskottets öppna utfrågning den
9 februari i år, från Ivos generaldirektör, samt i myndighetens budgetäskanden, är inte nuvarande resurser tillräckliga för att kunna utöva den kvalitetstillsyn som ska genomföras avseende hälso- och sjukvården samt övrig socialtjänst.

Enbart under de senaste månaderna har antalet ansökningar om att driva
HVB-hem ökat med 700 procent enligt uppgifter i vårpropositionen. Man kan fråga sig hur myndigheten ska kunna leva upp till sina uppdrag när vården och omsorgen, och i synnerhet socialtjänsten, är under extraordinärt tryck.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka analyser ligger till grund för att inte ompröva tillsynsmyndighetens långsiktiga resurser, dels om besluten att fortsätta besparingsbeting åren framöver och dra ned på resurser för Ivo avseende tillsyn och tillståndsprövning, dels om att halvera frekvenstillsynen bland annat på HVB-hem?