Fråga 2015/16:1077 De frivilliga försvarsorganisationerna och skolan

av Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade nyligen Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, på Rosenbad. Det är utmärkt att försvarsministern träffar de frivilliga försvarsorganisationerna. Hos dessa organisationer finns ett stort engagemang och en stor kompetens som borde kunna användas bättre för att stärka såväl försvar som krisberedskap.

Vi moderater har till exempel pekat på att frivilligorganisationerna skulle kunna få ett utökat ansvar när det gäller utbildning och bemanning av Försvarsmakten. Dessutom är de frivilliga försvarsorganisationerna en viktig kontaktyta mellan samhället och Försvarsmakten och kan bidra till att skapa större förståelse och intresse för försvar och krisberedskap.

Ett förslag som Peter Hultqvist och Socialdemokraterna gick fram med (motion 2013/14:Fö247) under sin tid i opposition var att de frivilliga försvarsorganisationerna skulle ha ett utökat samarbete med MSB samt grundskolan och gymnasieskolan. Syftet med ett sådant samarbete ska vara att förmedla kunskap om såväl Försvarsmaktens som de civila myndigheternas roll och förmåga i olika krissituationer.

Personalförsörjningsutredningen, Försvarsmakten i samhället, SOU 2014:73, pekar också den på betydelsen av att använda skolan för att sprida kunskap om totalförsvaret. I utredningen föreslås bland annat att skolans ansvar ska tydliggöras när det gäller att lämna information om det svenska försvaret och dess uppgifter.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser försvarsministern på möjligheten att skapa ett formaliserat samarbete mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och grund- och gymnasieskolan för att öka kunskapen om totalförsvaret och på sikt stärka Försvarsmaktens personalförsörjning?