Fråga 2015/16:1052 Skev konkurrens som drabbar svenska lantbrukare

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv, Är det verkligen EU:s fel? Svensk implementering av EU-lagstiftning, utgiven i maj 2013, beräknar EU-kommissionen att ca 32 procent av företagens administrativa kostnader för att följa EU-lagstiftning kommer från en ineffektiv och överambitiös implementering i medlemsstaterna snarare än reglerna i sig. Detta kallas allmänt för ”gold-plating”.

Fenomenet gör sig också gällande i myndigheter. Ett exempel i Sverige är Kemikalieinspektionen, som prövar och oftast överprövar andra medlemsstaters beviljade tillstånd för användning av växtskyddsmedel.

Svenska lantbrukare förfördelas på så sätt genom att den svenska myndigheten överprövar beslut och mer eller mindre kategoriskt avstår från att använda systemet med ömsesidigt erkännande. Det får till följd att växtskyddsmedel som har förbjudits i Sverige fortsatt kan vara tillåtna i närliggande konkurrentländer, vilka sedan kan exportera och sälja produkter i vårt land – samma typ av produkter som då har odlats med användning av växtskyddsmedel som är förbjudna hos oss, vilket i värsta fall kan ha lett till att odlingar här har lagts ned helt och hållet. Vårraps, lök och äpplen är exempel på odlingar som är i riskzonen. Enligt Konkurrenskraftsutredningen lyfts växtskyddsfrågan som ett område där Sverige har en handläggning som avviker från våra konkurrentländer.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att svenska lantbrukare inte ska förfördelas och utsättas för skev konkurrens från andra medlemsstater i EU vid implementering av EU-direktiv i Sverige?