Fråga 2015/16:1047 Effektiviserade vårdkedjor för utskrivningsklara patienter

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vårdens effektivitet är en viktig del för att kunna åstadkomma hälso- och sjukvård av hög kvalitet och effektivitet i rätt tid till alla patienter. Då är det viktig att utskrivningsklara patienter ska vårdas på rimlig vårdnivå, i till exempel hemmet eller i andra vårdformer, i stället för att fortsätta vara inskrivna och uppta vårdplats på sjukhus som bättre kan komma andra till del.

Det är i dag en välkänd utmaning att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhus. Ett mått som används för att mäta och följa upp denna utveckling handlar om det antal vårddygn patienter vårdas på sjukhus som är utskrivningsklara per 1 000 invånare, bland personer 65 år eller äldre. Detta mått kan sägas beskriva hur väl den samlade vårdkedjan fungerar.

Därtill visar antalet utskrivningsklara patienter som kvarstår i sjukhusvård hur effektivt eller ineffektivt vården fungerar. Enligt Socialstyrelsen var det mellan oktober 2014 och september 2015 ca 212 000 utskrivningsklara vårddygn som användes på ett ineffektivt sätt. På landstingsnivå varierar det under första halvåret 2015 mellan 55 utskrivningsklara dagar per 1 000 invånare i Västernorrland till 207 utskrivningsklara dagar i Örebro.

Det ger att under det första halvåret 2015 låg utskrivningsklara patienter kvar på sjukhuset i sammanlagt 580 år. Det motsvarar drygt 20 000 dagar fler än halvåret dessförinnan. Denna onödiga vård för patienter som ska få annat stöd motsvarar en kostnad på omkring en halv miljard kronor.

Därför är det viktigt att regeringen och ansvarigt statsråd Gabriel Wikström presenterar reformer som effektiviserar vård och tydligare möjliggör för smidigare och mer kvalitetssäkra vårdkedjor. Hittills är den reformlistan tom.

Detta är emellertid inte en fråga om enbart resurser och effektivitet, utan framför allt om patientsäkerhet och kvalitet. Många sköra äldre med kroniska sjukdomar blir kvar på sjukhus längre än nödvändigt och löper ökad risk att drabbas av undvikbara vårdskador såsom infektioner, trycksår och sämre rehabilitering.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följa fråga till statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka konkreta åtgärder på nationell nivå avser statsrådet att vidta för att effektivisera vården med patientfokus, säkra patientsäkerheten, se till att fler utskrivningsklara patienter får vård på rätt vårdnivå och att fler vårdplatser på sjukhus används mer effektivt?