Fråga 2015/16:1041 Utfärdande av sjuksköterskelegitimation

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

Välfärden ska präglas av ordning och reda. Inom hälso- och sjukvården innebär det bland annat att de flesta yrken är reglerade med skyddade yrkestitlar. Det är ett av många nödvändiga redskap för att säkerställa att hälso- och sjukvården alltid genomförs med hög kvalitet och med patientens säkerhet i fokus. Därför bör regeringen och ansvarigt statsråd ta oroade nyutbildade sjuksköterskors oro och larmsignaler på allvar.

Detta innebär bland annat att sjuksköterskor inte får jobba inom sitt yrke förrän de erhållit sin legitimation. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig myndighet för att säkerställa att administrationen kring utfärdandet av yrkeslegitimationer för sjuksköterskor fungerar smidigt och snabbt.

För att Socialstyrelsen ska kunna utfärda legitimation krävs det att den som studerar till sjuksköterska klarat av C-uppsats, alla tentamina och att examen är klar. Denna nyordning sedan årsskiftet är i grunden självklar inte minst ur patientsäkerhetssynpunkt. Samtidigt som det administrativa utfärdandet av legitimation kan ställa till problem för pressade enheter inom vården. Detta gäller inte minst i stundande semestertider under sommaren.

Socialstyrelsen har enligt uppgift lovat att handläggningstiden inte ska vara längre än två veckor. Det är trots denna försäkran angeläget att denna nyordning redan från början präglas av effektivitet inte minst med tanke på de personalförsörjningsutmaningar som hela den samlade hälso- och sjukvården i Sverige möter varje dag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att nu vidta för att säkerställa att alla examinerade sjuksköterskor får sin legitimation i tid för att till exempel kunna söka som semestervikarie eller andra tjänster, så att det inte uppstår personalbrist i sommar på grund av byråkratiska och administrativa skäl?