Fråga 2015/16:1037 Förskottering av infrastrukturinvesteringar

av Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

En fungerande kollektivtrafik är avgörande för människors rörlighet och en regions tillväxt. I Skåne är det viktigt med fungerande pendlingstrafik mellan östra och västra sidan för ett rundare och mer sammanhållet Skåne. I flera delar av Skåne finns nu ett behov av att rusta upp befintlig järnväg för att säkerställa goda pendlingsmöjligheter. En förskottering från Region Skåne av infrastruktursatsningar skulle kunna möjliggöra för de boende i bland annat Ystad/Österlen och Trelleborg att få en upprustad bana. Enligt Trafikverket är förskottering framför allt reglerat i regleringsbreven från regeringen till myndigheten. 2016 års regleringsbrev medger förskottering för utbyggnad av väg, järnväg samt anläggande av allmän farled. Utbyggnad innebär nyinvestering enligt den nationella tolkningen. Det innebär vidare enligt deras tolkning att det är utvecklingsramen för större, namngivna åtgärder respektive mindre åtgärder samt åtgärder i den regionala planen som kan förskotteras. Totalt får inte heller mer än 30 procent av de tilldelade medlen för större, namngivna åtgärder och 30 procent av de tilldelade medlen för mindre åtgärder inklusive åtgärder i regionalplan förskotteras.

Den tolkning som har gjorts utifrån de av staten fastlagda direktiven för förskotteringar är att förskottering endast får ske inom utvecklingsramen och således inte till drifts- och underhållsåtgärder, då de ligger i ett separat anslag. Regelverken medger alltså inte att Region Skåne förskotterar pengar för att göra de nödvändiga åtgärderna på till exempel Österlenbanan och Trelleborgsbanan tidigare än Trafikverkets plan.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är därför:

Ämnar statsrådet och regeringen förändra regelverket kring förskottering av infrastruktursatsningar så att även drifts- och underhållsåtgärder kan förskotteras?