Fråga 2015/16:1027 Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor

av Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor är en av de största utmaningarna både ur integrations- och jämställdhetssynpunkt. Förra året jobbade 63 procent av alla utrikes födda kvinnor i åldern 20-64 år och sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och inrikes födda uppgår till ungefär 20 procentenheter. Detta är oacceptabelt och ställer krav på krafttag och reformer från regeringen.

Jag har tidigare belyst vikten av att Arbetsförmedlingen fokuserar sina insatser i samma utsträckning på kvinnor som män, något som inte sker i dag. Man behöver också bli bättre på uppsökande verksamhet och arbetsgivarkontakter med syfte att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor.

Vi vet att RUT-branschen fungerat som en språngbräda in på arbetsmarknaden, inte minst för många utrikes födda kvinnor som också startat sina egna företag där. När regeringen halverar taket i RUT finns risken att dessa möjligheter försämras. En utvidgning av RUT-avdraget, vilket är överenskommet i och med migrationsuppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna, är bra. Men den fulla potentialen av detta riskerar att hämmas av att regeringen samtidigt halverat taket.

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda kvinnor?