Fråga 2015/16:1010 Behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk

av Anders Åkesson (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vindkraft är, helt i enlighet med nationellt fastställda produktionsmål, ett stort och växande energislag i vårt land. I syfte att minimera omgivningspåverkan från vindkraftsparker till omgivande bebyggelse installeras olika stödsystem. Ett av dessa är så kallat OCAS vars syfte är att behovsstyra hindersbelysningens/topplanternornas drift så att dessa tänds endast i situationer av annalkande flyg. Detta system fungerar bra i relation till företrädare och representanter för den civila flygtrafiken. I relation till företrädare för den militära flygtrafiken däremot fungerar inte dialogen på ett bra sätt.

Detta tar sig till exempel uttryck i att Försvarsmakten sagt nej OCAS-systemet och liknande system i remisser från Transportstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Försvarsmakten hänvisar i stället till en pågående intern utredning. Utredningen har nu pågått under en längre tid, och Försvarsmakten kan inte säga när den är klar med sin utredning.

Försvarsmakten är över huvud taget inte särskilt informativ om vad problemet egentligen är. Jag har förstått det som att även OCAS varit i direkt kontakt med både Försvarsmakten och Transportstyrelsen för att reda ut eventuella osäkerheter kring systemet, men det verkar inte som att viljan finns hos Försvarsmakten att medverka till en lösning.

Detta blir givetvis ett bekymmer när samhällets miljötillstånd för vindkraftsparker utformas med olika varianter av villkor eller krav att använda just behovsstyrd hindersbelysning.

Svensk Vindenergi har uppvaktat såväl regeringen som försvaret och Transportstyrelsen i frågan, men det har hittills inte gett något resultat.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist blir därför:

Kan ministern tänka sig att vidta generella åtgärder för att se till att Försvarsmakten skyndsamt medverkar till en lösning och klargör de eventuella problemen med OCAS-systemet och liknande system?