Fråga 2015/16:1005 Snus och e-cigaretter

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den 1 mars överlämnades den statliga utredningen En översyn av tobakslagen – Nya steg mot minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) till statsrådet Gabriel Wikström. Utredningen presenterar en lång rad förslag som spänner över flera olika politikområden och utskott.

Bland annat föreslås att det svenska snuset, som sedan 1971 lytt under svensk livsmedelslagstiftning, inte längre ska omfattas av denna. Det innebär att krav om vattenkvalitet, renlighet och gränsvärden för oönskade ämnen försvinner.

Motivet till detta anges vara att branschen för snusprodukter redan präglas av stark kvalitetsmedvetenhet. Detta kompletteras med proposition 2015/16:82 där regeringen föreslår att krav på innehållsförteckning på snusdosor avregleras och att nikotinmärkning förbjuds.

Samtidigt har regeringen mottagit utredningen Mer gemensamma tobaksregler, Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet om bestämmelser om e-cigaretter, i vilket samma utredare föreslår regeringen att den nya nikotinprodukten e-cigaretter måste ha innehållsförteckning och att nikotinstyrka anges på förpackningen. Men det föreslås inga restriktioner kring smaksättning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser statsrådet att föreslå lagändringar som förbjuder tillverkare av snus att märka sina dosor med smak, förbjuder nikotinmärkning och avreglerar deras tillverkaransvar under tillsyn av Livsmedelsverket, samtidigt som regeringen avser att tillåta elektroniska cigaretter med lagkrav på innehållsförteckning och att nikotininnehåll framgår på förpackningen?