Interpellation 2015/16:787 Temporära bygglov för modulbostäder

av Fredrik Schulte (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Mot bakgrund av den bostadsbrist som i dag råder i Sverige tvingas en mycket stor andel av landets kommuner bygga modulbostäder för att ens ha en teoretisk chans att klara av att lösa bostäder till nyanlända i samband med att de ska kommunplaceras. Då bostadsbristen delvis bottnar i en omständlig, byråkratisk och tidskrävande planprocess tvingas många kommuner att bygga samma modulbostäder med temporära bygglov. Under sommaren rapporterade dock medierna om hur en dom i mark- och miljödomstolen kan tvinga Göteborgs kommun att riva 360 modulbostäder som är uppresta med just temporära bygglov. Utgångspunkten är att markarbetet som föregår uppresandet av modulbostäderna är av sådan karaktär att de kan anses vara permanenta. Blir beslutet ny praxis kan många kommuner hamna i synnerligen allvarliga problem med att klara bostadsförsörjningen när fler asylsökande ska kommunplaceras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder med anledning av att nya domar talar för att modulbostäder inte kan uppresas med temporära bygglov?