Interpellation 2015/16:776 EU-kommissionens förslag om förenklingar av momsdirektivet

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

EU:s momsregelverk syftar till att säkerställa den inre marknadens funktionssätt och undvika en snedvridning av konkurrensen. Regelverket utformades dock för mer än två decennier sedan och baserades då på den så kallade ursprungsprincipen, det vill säga att moms ska betalas i landet där en vara eller tjänst produceras. Sedan dess har systemet mer och mer kommit att utvecklas till att baseras på den omvända ”destinationsprincipen”, att mervärdesskatt i stället betalas i det land där kunden finns. Med det tidigare systemet fanns det åtminstone en logik bakom att reglera momssatserna för att undvika institutionell konkurrens mellan stater. Så är inte längre fallet, då företag inte längre drar några fördelar av att vara verksamma i en stat med lägre skattesatser. Ovanpå detta har systemet visat sig vara svåranpassat till nya förutsättningar. När nya marknader växer och skattesatserna måste ändras krävs enhällighet, vilket skapar byråkratiska fördröjningar som skadar tillväxt och handel.

Mot denna bakgrund har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för att reformera regelverket där två olika alternativ presenterats. Båda innebär mer frihet för medlemsstaterna att själva bestämma sina skattesatser, men alternativ två går så långt som att fullt ut ta bort samma reglering. Detta är det naturliga steget att ta! När det inte längre finns en anledning till att en fråga ska avhandlas på EU-nivå ska det vara upp till medlemssatserna att själva avgöra hur de vill göra.

När frågan var uppe på EU-nämnden i våras kunde finansministern inte svara på vilket alternativ hon föredrog, utan ville ”analysera frågan”.

Mot bakgrund av detta vill jag därför fråga finansministern:

 

Har finansministern analyserat klart frågan och bestämt sig för vilket av kommissionens två alternativ hon föredrar?