Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare

av Michael Svensson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig frånvaro – hur många barn som inte går i skolan med anmäld frånvaro är svårt att veta. Och någon färskare statistik än så har inte Skolverket eftersom ansvaret ligger på kommunerna.

Skolan och den utbildning som våra barn och unga ska få är den viktigaste inkörsporten till att lyckas i framtiden. Redan i grundskolan sätts ribban för vad man ska klara av för att kunna komma in på den gymnasieutbildning man önskar, och därefter följer möjligheter att komma in på den universitetsutbildning som man vill gå.

Dessvärre finns det i dag flera barn som inte ens klarar av grundskolan på grund av att de är vad vi kallar ”hemmasittare”. Det är barn och ungdomar som vi av olika anledningar inte ser i skolan i dag.

Långvarig skolfrånvaro kan leda till arbetslöshet och andra sociala problem senare i livet.

Samtidigt är samhällskostnaderna för ungdomar med ofullständiga gymnasiebetyg enorma – det uppskattas att de långsiktigt uppgår till 200 miljarder kronor per årskull.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Vad avser utbildningsministern att göra för att minska antalet hemmasittare, så att vi får fler barn och unga som går till skolan?