Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

av Sten Bergheden (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk i Österrike som bör få stora följder för tillståndsgivningen i Sverige. Tidigare har tillstånd inte getts till verksamheter som riskerar att orsaka försämring av ytvattenstatusen, exempelvis småskalig vattenkraft. I och med EU-domstolens beslut bör myndigheterna nu göra en totalbedömning av nyttan med projektet. I korthet kan domen tolkas som att samhällsnyttan av ett småskaligt vattenkraftverk väger tyngre än en eventuell miljöpåverkan.

Att få tillstånd för ett småskaligt vattenkraftverk på sin mark är inte helt enkelt. Det är något som har uppmärksammats och riksdagen har därför riktat ett tillkännagivande till regeringen om att underlätta för tillståndsgivningen när det gäller småskalig vattenkraft.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta tillståndsgivningen för småskaliga vattenkraftverk?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hörsamma riksdagens tillkännagivande om tillståndsgivning för småskaliga vattenkraftverk?
  3. Är ministern beredd att ompröva krav på nya tillstånd med anledning av EU-domstolens dom?