Interpellation 2015/16:713 Förbud mot bisfenol A

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag skriver regeringen att ett förbud mot bisfenol A (BPA) i tvåkomponentsepoxi som används vid relining av dricksvattenrör är befogat. Skrivelser till riksdagen har som syfte att meddela hur regeringen ser på en viss fråga eller hur man planerar att arbeta med ett visst politikområde. Därför finns det skäl att granska förslagen, även om de inte är förslag till riksdagsbeslut i dagsläget.

När det gäller BPA i tvåkomponentsepoxi som används vid relining av dricksvattenrör har regeringens myndighet Kemikalieinspektionen, efter regeringsbeslut i april 2012, genomfört en kartläggning av just detta.

Granskningen, där också Boverket och Livsmedelsverket ingick, gjorde en riskbedömning på de halter som uppmätts i dricksvatten och konstaterade att ingen risk för människors hälsa föreligger.

Det bör också nämnas i sammanhanget att endast 3 000 lägenheter i Sverige har tappvattenrör relinade med epoxi. Det epoxi som avger BPA, om än i ofarliga doser, används inte längre vid relining i Sverige – detta har branschen själv kommit till rätta med.

En annan viktig aspekt är att Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, bedömer att det inte finns någon risk för negativa effekter om ett barn konsumerar varmvatten från ett tappvattenrör relinat med epoxi. Barn är särskilt känsliga för hormonstörande ämnen, och oaktat Efsas bedömning rekommenderar Livsmedelsverket redan i dag att föräldrar inte bör blanda mjölkersättning med varmvatten direkt från dricksvattenkranen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Anser miljöministern att ett förbud mot bisfenol A i tvåkomponentsepoxi som används vid relining av dricksvattenrör är befogat, trots att Kemikalieinspektionen och en rad andra aktörer gör riskbedömningen att de halter som uppmätts inte visar på någon risk för människors hälsa?
  2. Anser miljöministern att ett förbud mot bisfenol A i tvåkomponentsepoxi som används vid relining av dricksvattenrör är ett särskilt prioriterat område?