Interpellation 2015/16:710 Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes

av Christina Örnebjär (L)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

När ett barn insjuknat i diabetes krävs att de vuxna runt barnet utbildas i vad det innebär. Sjukvården har ett ansvar att ge generell utbildning till skolpersonal och det sker ofta i föreläsningsform i storgrupp. De är också ansvariga för att bedöma om egenvårdsansvaret kan lämnas över till någon annan, vilket kan innebära att ta blodsockerprov, tolka svaret, ge rätt insulindos, lära sig att se om barnet har lågt blodsocker och behöver tillskott av kolhydrater eller högt blodsocker och kunna ge uträknade korrigeringsinsulindoser. Sjukvården har också ansvar för att upprätta en vårdplan för barnet tillsammans med föräldrarna och skolan.

Mycket ligger dock i praktiken på vårdnadshavarna. Att vårdnadshavarna deltar i upplärningen är nödvändigt, då det är de som har den unika kunskapen om hur just deras barns diabetes fungerar och vad som krävs för att hålla blodsockret på en bra och jämn nivå.

Tidigare har föräldrar med läkarintyg kunnat ta ut tillfällig föräldrapenning, så kallad VAB, så länge som det ansågs behövas i samband med att ett barn nyinsjuknade i typ 1-diabetes, samt när nya resurspersoner och annan ansvarig skolpersonal behöver utbildas.

Ett nytt ställningstagande från Försäkringskassan innebär att tillfällig föräldrapenning inte ska beviljas när skolan är stängd eller om diabeteskunnig ordinarie personal i skola och förskola är sjuk eller frånvarande av andra anledningar. Barnets sjukdom ska vara den direkta anledningen till att föräldrar avstår från förvärvsarbete, annars betalas ingen ersättning ut. Bakgrunden är en rättslig prövning i kammarrätten i Jönköping och en i Göteborg.

I september skrev Försäkringskassans rättsavdelning ett ställningstagande utifrån bedömning av de två kammarrätternas bedömning av rätten till tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan skriver där:

”Om tillfällig föräldrapenning inte kan utbetalas är föräldern istället hänvisad att söka vårdbidrag, föräldrapenning eller att finansiera sin ledighet på annat sätt t ex genom uttag av semesterdagar.”

Signaler från sjukvården visar att det kan bli problem för vårdnadshavarna att få tid att lära upp skolpersonal vid sjukdomsdebuten eller vid byte av skola. Den nya policyn är utfärdad av Försäkringskassans centrala rättsenhet och gäller över hela landet. Samtidigt visar forskning att barn med diabetes riskerar sämre studieresultat än friska barn. Därtill har små barn många gånger svårt att förmedla vad de känner, vilket ställer höga krav på kunnig personal i förskola och övrig barnomsorg.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

  1. Tänker socialförsäkringministern ta några initiativ för att underlätta för föräldrar till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning att delta i att lära upp personal i förskola och skola vad gäller barnets behov?
  2. Tänker socialförsäkringsministern ta några initiativ för att underlätta för föräldrar att avstå från förvärvsarbete för att stödja sina barn i skola och förskola när den personal som kan barnets behov är frånvarande?