Interpellation 2015/16:706 Polisens prioritering av pågående brott

av Anti Avsan (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

 I ett tryggt samhälle – som håller ihop – är en av grunderna ett rättsväsende som agerar mot brottslighet och kränkningar av människors integritet och egendom. I ett rättssamhälle kan brottslighet aldrig tolereras. Rättsväsendet måste vara starkt och ha medborgarnas förtroende, och polisen får aldrig ge vika och inte heller låta bli att ingripa när brott begås eller när någons egendom olagligen ockuperas av andra.

Enligt Aftonbladet var det dock just detta som hände under några dagar i maj då en bonde i Sollentuna fick se sin gård invaderas och intas av ett hundratal personer. Personerna slog sig ned med sina husvagnar och begick enligt uppgift ett antal olagliga handlingar. Bland annat vandalisering och hot. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

Enligt uppgift tog det tre dygn innan polisen reagerade och kom till platsen. Den förklaring som bonden fick var att polisen i Stockholm under den tiden hade varit mycket hårt ansträngd, bland annat på grund av att mycket tid och kraft hade gått åt till att bevaka finalen i Eurovision Song Contest som just då arrangerades.

Att svensk polis är hårt ansträngd och står inför stora utmaningar framöver har stått klart under lång tid. Ibland är det också så att stora arrangemang kräver extra bevakning från polisens sida. Särskilt tydligt är detta många gånger i Stockholm.

Däremot är det fullständigt oacceptabelt om polisens resurser urholkas så att man inte kan ingripa mot pågående brott. Det försvagar förtroendet för rättsväsendet i stort – och i synnerhet för polisen – och innebär att enskilda människor kommer i kläm.

I detta fall var det således fråga om en situation där en enskild medborgare anmälde ett pågående brott. Enligt uppgift valde dock polisen att inte ingripa eller ens bege sig till platsen för att bedöma situationen. Detta ska också sättas i relation till att vi ofta får uppgifter om att enskilda människor och näringsidkare runt om i landet avstår från att polisanmäla brott. Detta eftersom de tycker att det känns hopplöst att vända sig till polisen och eftersom en polisanmälan ändå inte antas ge något resultat i form av åtgärder från polisens sida.

Människor i Sverige måste kunna lita på att polisen kommer och ingriper mot pågående brott. Detta är en mycket grundläggande förutsättning för att medborgarna ska kunna känna sig trygga. Att vänta i tre dagar på att polisen ska reagera mot ett pågående brott är fullständigt oacceptabelt. Under alliansregeringen genomfördes stora satsningar på fler poliser. Befolkningsökningen och samhällsutvecklingen gör att det behövs dels ännu fler poliser för att utreda och bekämpa brott, dels förändringar i polisens förhållningssätt och attityder till sitt arbete.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

1. Anser statsrådet att det är acceptabelt att det går tre dagar från det att en enskild människa ringer till polisen om ett pågående brott till dess att polisen agerar?

2. Vart anser statsrådet att en medborgare ska vända sig när det är uppenbart att polisen inte agerar och att det inte kommer någon hjälp?

3. Anser statsrådet det är rimligt att bevakningen av stora arrangemang, exempelvis Eurovision Song Contest, medför att polisen inte har resurser att rycka ut (under en tid av i detta fall tre dagar) för att ingripa mot pågående brottslighet?

4. Har statsrådet för avsikt att vidta åtgärder – och i så fall vilka – för att en liknande situation inte ska uppstå igen?