Interpellation 2015/16:698 Strategi mot säkerhetsrisker

av Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Statsminister Stefan Löfven gick i partiledardebatten den 14 januari 2015 ut och berättade att han ville se ett ”samtal kring ett brett säkerhetsperspektiv där vi belyser också andra säkerhetsrisker, exempelvis terrorismen, den digitala sårbarheten, epidemier och klimatförändringar och utifrån detta skapar en gemensam, nationell säkerhetsstrategi för Sverige".

I augusti 2015 bjöd regeringen in Alliansen till samtal om arbetet med en eventuell säkerhetsstrategi. Anna Kinberg Batra deltog vid mötet. Eftersom regeringen inte presenterade något underlag eller förslag på konkreta utgångspunkter för det vidare arbetet ledde det mötet inte till något reellt resultat.

Viktigt att notera i sammanhanget är att Försvarsberedningen sedan lång tid är ett etablerat forum för diskussion om breda säkerhetsutmaningar vars rapporter också utgör viktiga inriktande underlag för Sveriges försvarsbeslut. För att en säkerhetsstrategi ska tillföra något mervärde utöver det som redan täcks av Försvarsberedningen krävs ett noggrant beredningsarbete.

I regeringsförklaringen som avgavs den 15 september 2015 kunde man läsa att ”ett brett arbete påbörjas för en tydlig politik för Sveriges säkerhet. Hoten mot vår säkerhet är föränderliga och komplexa. Terrorism, digital sårbarhet, epidemier och klimatförändringar är exempel på nutida hot. Flera partier bjuds in för att delta i detta arbete".

Vid Rikskonferensen i Sälen i januari 2016 höll statsministerns statssekreterare Hans Dahlgren en mycket kort presentation kring att ett arbete hade påbörjats och i den påföljande diskussionen fick olika forskare presentera olika perspektiv på vad de ansåg att en strategi bör innehålla. I skrivande stund finns det fortfarande inget besked om när vi kan tänkas ha ett förslag till säkerhetsstrategi på bordet. Än mer oklart är hur en sådan ska beredas och parlamentariskt förankras. Några samtal har därefter inte förts på något plan. Absolut inga försök har gjorts till bredare förankring eller delaktighet under 2016.

Sammantaget har arbetet med att ta fram en säkerhetsstrategi för Sverige varit en utdragen process där det saknats skarpa förslag från regeringen om hur en strategi skulle kunna se ut. Från Moderaternas sida anser vi att detta är olyckligt i en tid där vi ser hur en rad nya och gamla hot och risker ställer Sverige inför stora säkerhetsutmaningar med allt från det senaste årets flyktingströmmar över till terrorism, sönderfallande stater i Europas närhet samt de attacker Ukraina utsätts för.

Regeringen har hittills ställt sig kallsinnig till Moderaternas förslag att omgående kalla in Försvarsberedningen och ge den ett modernt och brett uppdrag. Försvarsberedningen skulle ju dessutom kunna vara ett utmärkt forum för att föra diskussioner om utformningen av en svensk säkerhetsstrategi.

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga statsminister Stefan Löfven följande:

  1. Varför har arbetet med att ta fram en nationell säkerhetsstrategi dragit ut på tiden?
  2. Varför har statsministern och regeringen avslagit Moderaternas begäran om att ge Försvarsberedningen ett nytt och bredare uppdrag?
  3. Hur avser statsministern och regeringen att brett parlamentariskt förankra en nationell säkerhetsstrategi?