Interpellation 2015/16:672 Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Nyligen offentliggjordes Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017. Underlaget väcker dessvärre en rad frågor. Frågor som med rätta kan ställas om vad av försvarsöverenskommelsens innehåll som faktiskt kommer att levereras till Försvarsmakten inom utsatt tid.

I överenskommelsen ingår anskaffning av ett antal system, varav några man nu kan ifrågasätta om de kommer att kunna levereras inom utsatt tid. Bland annat framgår att anskaffningen av ett standardfordon, vilket krävs för att ersätta de delar av fordonsparken som är 30–45 år gamla, senareläggs till 2024.

Detta föranleder ett antal frågor till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Finns det enligt försvarsministern tillräckliga medel avsatta i regeringens budget för att leverera de system som ingår i försvarsöverenskommelsen inom överenskommelsens fastlagda tid?

Ett antal system har senarelagts av FMV eller har utgått. Vad ger detta enligt försvarsministern för effekt på den faktiska ambitionsnivå hos Försvarsmakten som regeringen nu sätter?

Finns det enligt försvarsministern en diskrepans mellan Försvarsdepartementets analys av den ekonomiska situationen inom Försvarsmakten och det faktiska utfall i ambitionsnivån som slogs fast i försvarsöverenskommelsen?