Interpellation 2015/16:663 Statsbidrag till studieförbund

av Eva Lohman (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Folkbildningsrådets styrelse beslutade i december 2015 om ett nytt system för fördelning av statsbidrag till studieförbund. De viktigaste förändringarna som man lyfter fram handlar bland annat om tydligare koppling till statens syften med statsbidraget till folkbildningen, att hälften av verksamhetsbidraget beräknas på unika deltagare samt att en ny fördelningsgrund som baseras på antalet korttidsutbildade unika deltagare och antalet studietimmar i en kommun införs.

Dock kommer nu farhågor om att denna fördelning riskerar att missgynna verksamhet i glesbygdskommuner. Studieförbund ska genomföra 2 000 studietimmar med 100 unika deltagare i en kommun. I många kommuner finns inte ett befolkningsunderlag för tio studieförbund. Detta är förstås oroande.

Folkbildningens särart genom den svenska utbildningens historia är tydlig. Dess unika förmåga att anpassa sig till förändringar i samhället har bidragit till att den stärkt sin ställning. Folkbildningens roll i det civila samhällets arbete mot utanförskap och för demokrati och delaktighet är central.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att studieförbund på landsbygden inte ska missgynnas av de nya fördelningsreglerna för anslag till studieförbunden?