Interpellation 2015/16:662 Mödra- och barnadödlighet för utlandsfödda

av Anders W Jonsson (C)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

En rad studier har visat på ojämlikhet i hälsa mellan svensk- och utlandsfödda och att migration är en riskfaktor för sämre hälsa, särskilt för flyktingar. Till exempel är mödra- och barnadödligheten för utomnordiska kvinnor och barn betydligt högre än för svenskfödda. 

Sverige har världens näst lägsta barnadödlighet – bara Singapore har lägre – men de som drabbas är i hög utsträckning utlandsfödda. Var femte kvinna i barnafödande ålder är inte född i ett nordiskt land.

Den farligaste riskfaktorn för död i Sverige i samband med graviditet och förlossning är att kvinnan kommer från ett icke-nordiskt land och inte talar engelska. Kvinnan löper då sju gånger större risk att dö i samband med graviditeten eller förlossningen, och barnet löper fem gånger större risk att dö under graviditeten, förlossningen eller nyföddhetstiden.

Orsakerna är flera: 

Sverige lider brist på jämlik vård, och kvinnor är en särskilt utsatt grupp.

Jag vill därför fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad tänker statsrådet göra för att alla kvinnor och barn, oavsett var de är födda, ska få tillgång till lika vård?