Interpellation 2015/16:659 Vägunderhållet och nollvisionen

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för varje enskild trafikant. Under Alliansens år vid makten minskade antalet dödade i trafiken kraftigt. Ska dödsolyckorna fortsätta att minska måste vägarna ständigt förbättras.

I regeringens vårändringsbudget för 2016 föreslås en minskning av vägunderhållet med 500 miljoner kronor. Besparingen betyder att planerade projekt kommer att försenas och att våra vägar lämnas i ett sämre skick. I förlängningen riskerar detta att leda till en osäkrare trafiksituation, vilket skulle ha en negativ inverkan på trafiksäkerheten och nollvisionen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Är det statsrådets ställningstagande att regeringens besparing om 500 miljoner kronor på vägunderhållet är förenligt med nollvisionen?