Interpellation 2015/16:648 Djuromsorgsprogrammen

av Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En god djuromsorg uppnås för att lantbrukaren eftersträvar att djuren ska växa och må bra. Det är bevisat att en god djurhälsa och god tillväxt och produktion hänger ihop. Från Sverigedemokraternas sida ser vi positivt på en mer målstyrd djurskyddslagstiftning, där främst djurens hälsa är i fokus och som är anpassad till dagens moderna animalieproduktion och dess behov.

Djurskyddsutredningen pekar i sitt betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) på behovet av att premiera duktiga djurhållare så att de får möjlighet att utveckla alternativa lösningar och lyfter kontrollprogram som ett sätt att förverkliga detta.

Med kontroll- eller djuromsorgsprogrammen ska omsorgen om varje djur förstärkas samtidigt som de senaste vetenskapliga och tekniska landvinningarna tillvaratas. Djurvälfärdsprogrammet ska även stärka konkurrenssituationen för svenska djurbönder. Programmet ska ge ökad djurvälfärd, bättre djurhälsa, ökad investeringsvilja samt stimulera innovativ ny teknikutveckling. På djurskyddsområdet finns redan i dag kontrollprogram för vissa näringar.

Jordbruksverket är mycket positivt till djuromsorgsprogrammen, men är förnärvarande bakbundet och kan inte gå vidare. Det finns nämligen flera djuromsorgsprogram från näringarna som inte kan godkännas, förrän de har fått nya direktiv från Näringsdepartementet.

Så min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att skynda på arbetet med de nya direktiven för djuromsorgs- och kontrollprogrammen?