Interpellation 2015/16:645 Samordnade system i kollektivtrafiken

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

En av de viktigaste delarna i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige är att fler måste resa kollektivt. En förutsättning för det är att det upplevs som smidigt, prisvärt och effektivt för den som står i valet mellan att ta bilen eller kollektivtrafiken. Samtliga partier har som ambition att kollektivtrafiken i Sverige ska fungera, och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna gör hela tiden framsteg för att utveckla de egna systemen för att arbetspendling och annat resande ska fungera bättre. Ett stort hinder som har identifierats redan innan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft och som blivit än mer aktuellt därefter är problemen med bristande samordning mellan olika kollektivtrafikhuvudmäns boknings-, biljett- och betalsystem. Detta är något som den tidigare regeringen arbetade aktivt med och där branschen har gjort viktiga framsteg i form av www.resrobot.se.

Jag och infrastrukturminister Anna Johansson har i tidigare interpellationsdebatter diskuterat frågan om gemensamma boknings-, biljett och betalsystem, och statsrådet har då uttryckt en beslutsam hållning i frågan och sagt att hon önskar driva utvecklingen framåt på området. Detta är vi många som välkomnar, eftersom en sådan hållning visat sig vara framgångsrik tidigare, då den förra regeringens tydliga signaler fört utvecklingen framåt.

Trafikutskottet har inom ramen för sitt uppföljningsuppdrag tagit fram en rapport som visar på fortsatt stor utvecklingspotential inom detta område och att utvecklingen har stagnerat efter tillkomsten av www.resrobot.se. Detta är självklart inte tillfredsställande, eftersom det är avgörande för kollektivtrafikbranschens fortsatta utveckling att vi får en lösning till stånd så snart som möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit sedan vår senaste interpellationsdebatt för att säkerställa förbättrad konkurrens på kollektivtrafikmarknaden och bättre service till resenärerna genom gemensamma boknings-, biljett- och betalsystem, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta framgent?