Interpellation 2015/16:641 Ojämställdhet för personer med funktionsnedsättning

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

 

Än i dag finns det betydande skillnader mellan kvinnor och män inom många samhällsområden, inte minst för dem med funktionsnedsättning. En nyligen framlagd rapport från Myndigheten för delaktighet pekar på att personer med funktionsnedsättning som grupp i stort sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter i samhället än majoriteten av befolkningen. Och skillnaderna är stora mellan könen. Rapporten visar att oavsett funktionshinder är kvinnors levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet sämre än mäns.

Ett tydligt område är tillgång till stöd. En högre andel män än kvinnor tilldelas lönebidrag. Det som är överraskande är att majoriteten av personer som fått lönebidrag finns i den privata sektorn och inte i den offentliga sektorn. Även om fler män med lönebidrag återfinns i den privata sektorn och flest kvinnor med lönebidrag i den offentliga sektorn, har män i den offentliga sektorn större chans att få lönebidrag. Män har dubbel så stor chans som kvinnor att beviljas lönebidrag. 

Även vad gäller aktivitetsstöd är andelen män som beviljas stöd större än kvinnor i alla ålderskategorier.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

  1. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit i syfte att öka jämställdheten mellan kvinnor och män med funktionshinder?
  2. Avser statsrådet att inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen ta några initiativ för att eliminera skillnaderna i stöd som erbjuds till kvinnor och män med funktionsnedsättning?