Interpellation 2015/16:586 Viltförvaltningen

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Nyligen genomförde regeringen ändringar i jaktförordningen, med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i frågan om ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt efter varg. I förordningsändringarna ligger även att beslut om jakt efter alla andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förvisso är tanken bakom logisk, men detta kan få märkliga följder.

Fågeldirektivet behandlar bevarandet av samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom medlemsstaternas europeiska territorium (artikel 1). Bland svenska fågelarter som ingår i skyddet kan de vanligt förekommande och på inga sätt hotade fågelarterna gräsand, duva, grågås och kråka nämnas. Dessa arter är också populärt jaktvilt. Med regeringens ändring i jaktförordningen ska alltså myndighetsbeslut om skyddsjakt efter alla fåglar, inklusive livskraftiga fågelarter, kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol, vilket Naturvårdsverket bekräftar.

Utöver att detta tyder på att regeringen har en övertro till byråkrati väcker detta följdtankar. Hur ska skyddsjakt efter fåglar som skadar jordbrukets produktion kunna genomföras om sådana beslut potentiellt ska genomgå domstolsprövning? Är detta ett steg i att lagstifta bort den svenska jakten? Vi är många jägare som undrar över vilka ambitioner regeringen egentligen har.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

– Hur bedömer statsrådet konsekvenserna för det svenska jordbruket av ändringen i jaktförordningen?

– Är det statsrådets avsikt att ändra i reglerna för de allmänna jakttiderna, så att all jakt ska kunna överklagas till domstol?