Interpellation 2015/16:580 En utvecklad sjukskrivningsprocess

av Aron Modig (KD)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Lika mycket som alla människors förutsättningar är unika skiljer sig också deras förmåga att kunna arbeta vid sjukdom eller skada åt.

Sjukdom är en nödvändig – men inte tillräcklig – förutsättning för sjukskrivning. Det är när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom som sjukskrivning är aktuell. Utifrån rehabiliteringskedjan görs bedömningen inledningsvis i förhållande till anställningen, för att senare bedömas i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden.

För att så tidigt som möjligt ta till vara arbetsförmåga som finns – trots sjukdom – borde större fokus ligga på den tidiga samverkan mellan arbetsgivaren, medarbetaren och vården. Då kan viktigt informationsutbyte ske om hur den enskilda människans arbetsförmåga kan tas till vara på arbetsplatsen.

På så vis ges en bättre koppling mellan sjukskrivningen och den nedsatta arbetsförmågan, vilket kan innebära ett minskat behov av sjukskrivning samt enklare och bättre förutsättningar för återgång i arbete, samtidigt som möjligheterna att prognostisera risken för långtidssjukskrivning förbättras.

Detta föreslås i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen åstadkommas genom att hälso- och sjukvården tar ett större ansvar tidigt i sjukskrivningsprocessen för att den försäkrade ska kunna återgå i arbete. Detta ska ske genom att sjukskrivande läkare med patientens medgivande tidigt etablerar kontakt med arbetsgivaren för att få en bild av vilka förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet. Det föreslås också ett bedömningsstöd till hälso- och sjukvården, vilket syftar till att frigöra resurser för vården att identifiera patienter som har behov av specifika eller samordnade insatser samt till prognostisering av sjukskrivningens längd.

Ett ytterligare förslag som skulle leda till bättre och mer rättssäker koppling mellan sjukskrivning och arbetsförmåga är öppna jämförelser av sjukskrivningar och av resultat av insatser för att främja återgång i arbete. Detta skulle öka transparensen och förutsägbarheten i sjukskrivningsprocessen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hälso- och sjukvårdens kontakt med arbetsgivaren ska bli en naturlig del av sjukskrivningsprocessen?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att införa ett bedömningsstöd för hälso- och sjukvården som kan minska behovet av sjukskrivning och öka återgången i arbete?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att införa öppna jämförelser av sjukskrivningar och av resultat av insatser för att främja återgång i arbete?