Interpellation 2015/16:573 Signalpolitik inom LSS

av Sofia Fölster (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen har sedan en lång tid tillbaka aviserat en utredning för att se över funktionshinderspolitiken. Det är bra, och många viktiga frågor behöver belysas för att utveckla kvaliteten i stödet för personer med funktionsnedsättning och garantera självbestämmande i vardagen.

Fortfarande finns dock många frågetecken vad gäller regeringens syfte med utredningen och hur den ska utformas. Den information vi hittills har fått ta del av är att det blir en bred utredning och att kostnadsutvecklingen inom assistansen blir en av huvudfrågorna. 

Samtidigt som direktiven till en utredning förbereds skruvas det åt på olika håll inom assistansen. Magdalena Andersson gjorde ett uppmärksammat uttalande i höstas där assistansersättningen lyftes som ett område som det ska sparas in på för att betala för flyktingmottagandet. I regleringsbrevet till Försäkringskassan för i år står på s. 1 att myndigheten ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Efterskottsbetalning införs nu i stället för förskottsbetalning av assistansersättning, vilket försvårar för småföretag. Dessutom höjs arbetsgivaravgifterna för unga, vilket bidrar till att höja kostnaderna för assistansanordnare.

Att i en utredning se över kostnadsutvecklingen inom personlig assistans är både rimligt och förståeligt. Men regeringens signalpolitik redan innan en utredning tillsatts skapar stor oro, både bland brukare och bland anordnare av assistans. 

 Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

  1. Kommer statsrådet och regeringen att utreda kostnadsutvecklingen inom personlig assistans? Och om så är fallet, varför föregriper regeringen utredningen? 
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för småföretagare som är anordnare av personlig assistans?
  3. Är statsrådet medveten om den oro som finns i brukarrörelsen och bland anordnare till följd av regeringens signalpolitik?
  4.  Vilken tidsplan anser statsrådet är möjlig för eventuella reformer inom personlig assistans? Direktiven är enligt uppgift ännu inte klara.