Interpellation 2015/16:555 Placering i familjehem

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Socialtjänsten i de flesta svenska kommuner är satt under hård press, och det bland annat på grund av det stora mottagande av asylsökande som Sverige har och har haft under de senaste åren. Bara i fjol kom 162 877 asylsökande till Sverige, och av dessa var 35 369 ensamkommande barn. För kommunernas socialtjänster och socialnämnder utgör det stora mottagandet av just enskommande barn och ungdomar en särskilt stor utmaning.

En placeringsform som används för ensamkommande barn är familjehem. En person eller en familj som önskar bli familjehem måste genomgå en omfattande utredning som bland annat består av intervjuer, referenstagning och utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. Att en grundlig prövning görs av alla familjehem är självfallet oerhört viktigt. Barn som placeras i ett familjehem är mycket utsatta och har både rätt och behov av känna sig trygga samt väl omhändertagna.

I dag är en kommun som vill göra en placering hos ett familjehem skyldig att göra en egen bedömning av det aktuella familjehemmet även om hemmet tidigare har blivit utredd av en annan kommun. Det är ett krav vars rimlighet kan ifrågasättas. Socialnämnden får förvisso använda en annan kommuns utredning som underlag men måste dock göra en egen bedömning av hemmets lämplighet i förhållande till det enskilda barnets behov. I en tid då kommunerna snabbt måste få fram boenden för ett stort antal ensamkommande finns det verkligen anledning att se över hur socialtjänsternas verksamhet kan underlättas. Därför bör regeringen se över lagstiftningen och regelverket kring familjehem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

  1.  Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av socialtjänstlagen och vid en sådan översyn särskilt utreda hur onödigt dubbelarbete kan undvikas?
  2.  Är statsrådet beredd att se över socialtjänstlagen i syfte att ge större möjligheter till andra aktörer än kommunernas socialnämnder att utreda och bedöma familjehem?