Interpellation 2015/16:547 Nya kött- och mjölksubventioner

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

EU-kommissionen har presenterat ett stödförslag på hundratals miljoner euro till europeiska jordbruksföretag. Bidragen kommer främst att gå till animalieproducerande verksamheter med produkter som mjölk, smör och kött. Inför jordbruks- och fiskerådet föreslog exempelvis kommissionen en fördubbling av interventionsuppköpen av mjölk och smör samt även bidrag till lagerhållning av fläskkött. Andra förslag från Bryssel är inrättandet av ett europeiskt köttinstitut (Meat Market Observatory), exportkrediter, biståndspengar till mjölkexport och kraftigt ökade anslag för marknadsföring av jordbruksprodukter, i synnerhet mjölk och kött.

Av miljö-, klimat-, djurskydds- och folkhälsoskäl behöver vi konsumera mindre animaliska livsmedel. Det stödprogram som EU nu har lanserat går helt stick i stäv med den målsättningen. Man kan också fråga sig vad EU avser att göra med det överskott som nu byggs upp genom de stora stöduppköpen. Tidigare år har delar av EU:s jordbruksöverskott dumpats i utvecklingsländer. Skulle det ske förstör man också möjligheterna för fattiga länder att bygga upp en inhemsk livsmedelsproduktion. Däremot skulle pengar kunna gå till lantbrukare som skapar kollektiva nyttigheter för samhället, till exempel de som väljer att gå över till ekologisk produktion eller genomför andra åtgärder för miljö- och klimatanpassad produktion. Med rätt stöd skulle dagens kris kunna förvandlas till möjlighet.

Den svenska hållningen borde vara att lyfta upp det helt självklara i sammanhanget. Bidrag ska inte ges till överproduktion eller till verksamheter som försvårar uppnåendet av andra viktiga samhällsmål. Men när dessa frågor har avhandlats med ansvarig minister har jag fått beskedet att Sverige vill spela en ”konstruktiv” roll och att man inte motsätter sig pengarullningen, ej heller att den största delen av dessa pengar går till ökad konsumtion av animalier. Nej, det är helt enkelt svårt att veta vilken position Sverige har i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Avser Sverige att motsätta sig nu presenterade bidrag på jordbruksområdet, i synnerhet till mjölk-och köttproduktionen?
  2. Vad anser statsrådet om det föreslagna köttinstitutet?
  3. Hur anser statsrådet att de stora överskotten på mjölk, smör och kött ska hanteras?