Interpellation 2015/16:520 Stångådalsbanan

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regionförstoring och att ingå i storstadsregionernas intresseområden är för orter i vårt land både en spännande utmaning och en överlevnadsfråga. Regionförstoringen i sin tur är helt beroende av en pålitlig och modern transportinfrastruktur. I Sydöstra Sverige, i Småland, Blekinge och Östergötland utgör järnvägssträckorna Stångådalsbanan, Tjustbanan och Kust till kust-banan ett järnvägssystem som i dag till delar fyller detta behov. Men de behöver uppgraderas.

Järnvägen Linköping - Kalmar, Stångådalsbanan, rustades för 20 år sedan. Därefter har det varit klent med både underhåll och uppgraderingar. Det är hög tid nu.

När Ostlänken, Järna - Linköping, blir klar betyder det att hela sydöstra Götaland får en snabb och tilltalande trafik till och från Stockholmsområdet men bara om den grenas ut eller kopplas vidare mot andra stråk. 

En uppgradering av Linköping - Kalmar betyder också att godstrafiken får full tillgång till järnvägen. Spåranslutning är en viktig faktor för många företag med ambition för framtiden.

I statsbudgeten för innevarande år har regeringen satt av belopp för upprustning av järnvägssystemet utanför själva stambanenätet, man kallar det en "landsbygdssatsning". I en tidigare interpellationsdebatt med statsrådet har vi varit överens om behovet av insatser motsvarande dessa och på direkt fråga om oro för uteblivna upprustningsinsatser på delar av järnvägssystemet i sydöstra Sverige fick jag lugnande besked av statsrådet.

Enligt uppgifter jag tagit del av planeras dock ovan utpekade resurser för specifika underhållsåtgärder i södra stambanan, alltså en del av stambanenätet.

Väl medveten om att statsrådet varken kan eller får uttala sig om specifika projekt vill jag ställa följande frågor:

  1. Delar statsrådet min bedömning om behovet av en väl utbyggd och fungerande transportinfrastruktur för ett förverkligande av en regionförstoring?
  2. Kan den så kallade landsbygdssatsningen, som utgör en del av anslaget till transportinfrastruktur i 2016 års statsbudget, anses vara öronmärkt för underhålls- och upprustningsåtgärder utanför stambanenätet?