Interpellation 2015/16:518 Åtgärder mot mjölkkrisen

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den mycket allvarliga krisen för Sveriges mjölkbönder är nu inne på femte kvartalet, och avräkningspriset fortsätter att minska. Prognosen ser allt annat än positiv ut, och många mjölkproducenter är nu under hård press, samtidigt som utbetalningar av EU-stöd allvarligt försenats i en tid då pengarna behövs som allra bäst.

Krismedvetenheten hos Sveriges regering och beredskapen att vidta konkreta nationella åtgärder lyser med sin frånvaro, och ansvariga ministrar hänvisar till pågående arbete med livsmedelsstrategin. Andra länder som Italien, Frankrike och Danmark har vidtagit åtgärder för att underlätta situationen för jordbruksföretagare. 

 

Vilka konkreta åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta under våren 2016 för att stötta mjölknäringen och ge likvärdiga konkurrensvillkor som övriga EU-länder? 

Kommer statsrådet och regeringen att kompensera jordbrukare ekonomiskt för uppkomna extra räntekostnader till följd av försenade utbetalningar av EU-stöd, och är statsrådet och regeringen beredda att diskutera med bankerna och hitta lösningar som Italien gjort, med ränte- och amorteringsfrihet i två till tre år för mjölkbönder?