Interpellation 2015/16:515 Jämställdhet bland utrikes födda

av Erik Andersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

En av de största jämställdhetsutmaningarna är integrationen av utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor som kommer till Sverige har lägre utbildningsbakgrund än männen, och i dag har inte ens hälften av de kvinnor som kom till Sverige för åtta år sedan ett jobb. Sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och inrikes födda uppgår till 20 procentenheter.

För att förbättra utrikes födda kvinnors jobbchanser behövs en rad olika åtgärder och insatser. Arbetsförmedlingen måste fokusera sina insatser i samma utsträckning på kvinnor som män, något som inte sker i dag. Man behöver också bli bättre på uppsökande verksamhet med fokus på att få fler kvinnor i arbete. Moderaterna föreslår en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men som inte har färdig grundskola, vilket också är viktigt inte minst ur jämställdhetssynpunkt.

Det är viktigt att regeringen tar denna jämställdhetsutmaning på allvar, och därför är min fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka insatser anser statsrådet behövs för att öka jämställdheten bland utrikes födda på svensk arbetsmarknad?