Interpellation 2015/16:507 Antalet riksintressen vid bostadsbyggande

av Edward Riedl (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Bostadsbristen i Sverige har övergått i en akut bostadskris. Krisen hämmar samhällsutvecklingen genom att försvåra för städernas tillväxt och den ekonomiska tillväxten för hela landet. Företagare i områden med bostadsbrist får svårt att rekrytera personal, och studenter tvingas tacka nej till platser på högskolor och universitet.

Trots att det finns en enorm efterfrågan på bostäder byggs det för lite. Alliansregeringen ökade visserligen takten i bostadsbyggandet, men Boverket pekar på att Sverige behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder fram till och med 2025. Ska vi lyckas med detta måste det blir enklare att bygga. I dag är överklagandena för många, och tiden från skiss till inflyttning är alldeles för lång.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att underlätta för bostadsbyggande. Bland annat bör man göra en översyn av antalet riksintressen i landet för att frigöra mer mark till bostadsbyggande. Förslaget bygger på att riksintressena flyttas från myndigheterna till regeringen eller till en särskild nationell expertgrupp.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern Åsa Romson:

 

Ämnar ministern anamma Moderaternas förslag gällande översyn av antalet riksintressen?