Interpellation 2015/16:497 Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sedan ett antal år tillbaka är den svenska fjälljakten inte bara öppen för svenska jägare utan även för andra EU-medborgare. Det är således tillåtet för personer utan svenskt medborgarskap att lösa ett jaktkort och bedriva småviltsjakt i fjällen. Tyvärr saknar många utländska jägare djupare kunskap om fjällvärlden, vilket kan få negativa konsekvenser för fjällvärldens djur och natur. 

Regeringen är i färd med att utarbeta ett lagförslag för att komma åt den ovan nämnda problematiken. Remissvaren har dock inte varit odelat positiva, och kritik riktas mot att regeringens lagförslag är indirekt diskriminerande gentemot andra EU-medborgare än svenska, då man föreslår att jakt i fjällen ska kräva anknytning till Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att den nya lagstiftningen om jakt i fjällmiljö inte ska strida mot EU-rätten?