Interpellation 2015/16:482 Utvärdering av Västra Götalandsregionen

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare i år meddelat att dagens landsting senast år 2019 ska ersättas med nya, större regioner.

Innan statsrådet går vidare med att se över landstingen och eventuellt skapa nya regioner borde han göra en djupare utvärdering av Västra Götalands regionbildning.

Västra Götalandsregionen bildades 1999 av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Tveksamheten var stor från många håll till denna stora region och nyttan med den. För att då locka/tvinga med de olika länen gjordes det en överenskommelse om var man ville ha de olika regionala arbetsplatserna och var de statliga arbetsplatserna skulle placeras i regionen, och detta var man mer eller mindre överens om. Efter regionbildningen har man sedan struntat i detta, och både regionala och statliga verksamheter har flyttat till andra platser än vad överenskommelsen sa. Därför är det viktigt att man nu innan man över huvud taget går vidare med nya regionbildningar verkligen gör en utvärdering och drar lärdom av vad som har skett i Västra Götaland. Man måste noga studera konsekvenserna för de län och kommuner som då slogs samman, inte minst för Skaraborg.

Om statsrådet inte avser att låta utvärdera regionbildningen i Västra Götaland innan man går vidare med fler regioner utgår jag ifrån att statsrådet har kunskap om regionbildningens konsekvenser i olika avseenden. Har t.ex. närheten till sjukvården blivit bättre efter regionbildningen i Västra Götaland? Har besluten flyttats närmare invånarna? Hur mycket skattepengar har regionen sparat? Har ombildningen inneburit högre effektivitet, kortare väntetider och lägre skatt för invånarna i regionen?

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta initiativ till en utvärdering för att dra lärdom av sammanslagningen till Västra Götalands region innan statsrådet och regeringen går vidare med nya regionreformer?

Är det statsrådets uppfattning att man bör lyssna in folkets röst och låta invånarna folkomrösta om saken innan en regionbildning beslutas?