Interpellation 2015/16:479 Insatser för ökad sysselsättning bland utrikes födda kvinnor

av Erik Andersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

En av de största jämställdhetsutmaningarna är att få in fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden och i arbete. Ett jobb ger möjlighet till självbestämmande och oberoende. I dag har inte ens hälften av de kvinnor som kom till Sverige för åtta år sedan ett jobb, och inom kort beräknas de utrikes födda vara i majoritet bland de arbetslösa. Endast cirka hälften av de utomeuropeiskt födda kvinnorna var sysselsatta 2014. 

För att förbättra utrikes födda kvinnors jobbchanser behövs en rad olika åtgärder och insatser. Arbetsförmedlingen måste fokusera sina insatser i samma utsträckning på män som på kvinnor, något som inte sker i dag. Man behöver också bli bättre på uppsökande verksamhet med fokus på att få fler kvinnor i arbete. 

Utrikes födda kvinnor som kommer till Sverige har lägre utbildningsbakgrund än männen, och Moderaterna föreslår därför bland annat en utbildningsplikt för nyanlända och en förstajobbetanställning som ska underlätta för fler att få det första jobbet. 

Från regeringen lyser förslagen med sin frånvaro. Vid ett flertal tillfällen på senare tid har vi i stället hört arbetsmarknadsministern lyfta fram ökningen när det gäller sysselsättningen bland de utrikes födda kvinnorna som den mest glädjande utvecklingen. Förra året jobbade 63 procent av alla utrikes födda kvinnor i åldern 20–64 år. Sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och inrikes födda uppgår till 20 procentenheter. Det är en situation som kräver krafttag och reformer från regeringen. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsministern:

 

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att underlätta för fler utrikes födda kvinnor att komma i jobb?