Interpellation 2015/16:465 Effekter på demokratin av ny regionindelning

av Michael Svensson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen har tillsatt en indelningskommitté, vars syfte är att se över Sveriges regionindelning. Detta kan vara av värde. Mycket har hänt sedan Axel Oxenstiernas dagar, även om vissa justeringar har skett. Men nuvarande blandning av regioner, region-/kommunförbund och länsstyrelser med olika ansvar för den regionala utvecklingen är ineffektiv.

Ett enhetligt system skapar bättre förutsättningar för interregional samverkan. Detta kan dock ske utan att regionkartan fullständigt ritas om. Jag menar att man först bör se över om Sveriges nuvarande kommunindelning är optimal för att sköta välfärdens kärnverksamhet. Därefter kan man se över och inhämta information om det är så att vissa landsting/regioner önskar nära samverkan, eller om man hellre vill slås ihop med en annan region. Nu avser regeringen tyvärr att göra tvärtom. Avser regeringen att tvinga genom en ny indelning, eller ska den vara frivillig? 

Mot bakgrund av tillsättandet av Indelningskommittén vill jag därför fråga statsrådet:

 

Vilka bevekelsegrunder ligger bakom tillsättandet av kommittén?

Vilka problem avser regeringen att lösa med en ny indelning?

Vilka fakta och vilken statistik stöder sig regeringen på avseende fördelar respektive nackdelar när det gäller att gå mot färre och betydligt större regioner?

På vilket sätt förbättras och utvecklas demokratin genom att det bildas större regioner?