Interpellation 2015/16:464 Situationen på våra asylboenden

av Désirée Pethrus (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under hösten som gick kom ett stort antal asylsökande till Sverige under en kort tid. Detta har skapat problem i vårt mottagningssystem, framför allt vad avser boendesituationen. I det kaos som uppstod ökade också spänningarna mellan olika grupper ute på boenden. Men värst är att vissa asylsökande som sökt trygghet i Sverige blivit hotade till livet ute på våra boenden.

Jag har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat ministern genom skriftlig fråga och interpellation på den utsatthet som i synnerhet kristna lider av ute på våra asylboenden. De kränkningar och trakasserier man upplevt i hemlandet, för sin tro, har återkommit under vardagen på asylboenden i Sverige. Mobbning, hot och våld återkommer i rapporterna. Allra värst utsatta är konvertiter som lämnat islam.

I den interpellationsdebatt som jag och statsrådet hade den 11 februari i år efterlyste jag lagstiftningsinitiativ eller åtgärder för att förstärka skyddet för den som drabbas av hatbrott, hot eller trakasserier. Statsrådet betonade då i sina inlägg behovet av snabba och resoluta ingripanden och att förövaren är den som behöver flyttas. Särskilt betonade statsrådet behovet av tydliga konsekvenser för dem som bryter mot de riktlinjer som finns. Förstahandsalternativet, enligt statsrådet, för den som begår brott är att denne flyttas. Migrationsverket arbetar för att utöka och säkra platser på asylboenden så att utrymme finns för förflyttningar. Detta är vällovligt. Men i ljuset av de senaste månadens rapportering från olika håll kan jag inte se att problemet verkar löst på något sätt. 

Vissa kristna församlingar och organisationer överväger nu vad man kan göra för att hjälpa sina trossyskon. Några planerar för att starta asylboenden med kristen profil där man avser att skapa en trygg plats. Det är naturligtvis en nödåtgärd, när samhället inte ger det skydd som krävs och när Migrationsverkets generaldirektör i Agenda den 7 februari uttryckt att hot och våld helt enkelt är en konsekvens som uppstår under nuvarande situation. Samtidigt har också inrikesministern uttalat att kristofobiska brott inte är hans ”förstahandsoro”.

I interpellationsdebatten den 11 februari efterlyste jag en konkret handlingsplan som kan göra att kristnas säkerhet kan tryggas på våra asylboenden. Under riksdagens frågestund den 25 februari svarar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på en fråga att hon, justitieministern och inrikesministern faktiskt arbetar på en handlingsplan där man avser att ta fram konkreta åtgärder för hur vi ska arbeta och hantera denna fråga på boendena. Det vore angeläget att denna handlingsplan kommer till stånd så fort som möjligt och att den får högre prioritet än vad inrikesministern tidigare gett uttryck för.

Under fredagsmorgonen kommer beskedet om ytterligare ett intermezzo där våld på ett asylboende lett till att en människa dödats, denna gång i Lindesberg, där en man knivskurits i halsen. Tre män misstänks av polisen för dådet. Det eskalerande våldet föranleder mig att ställa ett antal frågor till justitie- och migrationsministern.

 

Vad avser ministern att göra för att få stopp på hot och våld ute på våra asylboenden snarast?

Är ministern beredd att ta fram en akut handlingsplan med åtgärder?

Vilka konsekvenser ska det få om man utövar hot och våld som asylsökande?

Kan ministern se fördelar med olika profilboenden, även för kristna asylsökande?