Interpellation 2015/16:454 Samarbetet med AWEPA

av Kerstin Lundgren (C)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Sverige har under ca 30 år bidragit till utveckling av parlamentarisk demokrati i Afrika via samarbete med AWEPA International (European Parliamentarians with Africa). AWEPA är en sammanslutning av parlamentariker i Europa som arbetar i partnerskap med parlament och parlamentariker i Afrika. Den kapacitetsbyggande verksamhet för parlamentarisk demokrati som detta partnerskap möjliggör är unikt eftersom det bygger på kunskaps- och erfarenhetutbyte mellan kollegor.

Stödet har under nästan hela denna tid hanterats centralt på Sida men kom i samband med beslutet om stöd till MDG-program att 2010 flyttas till enheten för regionalt samarbete. Då prioriterades stödet till de regionala parlamenten i syfte att höja ambitionsnivån där.

Sidas stöd till AWEPA:s verksamhet, inklusive core-funding och stöd till program i Mozambique och Zimbabwe har utgjort cirka en fjärdedel av AWEPA Internationals budget. EU, UNDP, Belgien, Irland, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien med flera har tillsammans med Sverige satsat på parlamentarisk utveckling via AWEPA som självklart söker ta vara på synergimöjligheter.

Enligt uppgift står nu Sverige i begrepp att avsluta sitt långvariga samarbete med AWEPA med hänvisning till de ökade kostnaderna för flyktingmottagande. Det tycks inte vara fråga om att göra några andra insatser för parlamentarisk demokratiutveckling i Afrika utan innebär en drastisk nedprioritering av hela detta område inom det svenska biståndet. Det faktum att Sverige, som varit ett föregångsland när det gäller stöd till parlamentarisk demokrati i Afrika, nu med kort varsel drar undan hela sitt stöd kommer inte heller att underlätta möjligheterna att hitta andra finansiärer. Det kan komma att få stora konsekvenser för AWEPA:s och dess parlamentariska partners demokratiska utvecklingsarbete.
 

Den gällande samarbetsstrategin anger att stödet till demokrati främst ska riktas mot AU och REC samt andra likvärdiga gemenskaper. Någon ny strategi har inte antagits. Stödet till AWEPA International har fördelen att vara oberoende av nationella regeringar, knyter samman parlamentariker över parti- och landsgränser i arbetet för att utveckla parlamentariska demokratin i Afrika.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Isabella  Lövin:

  1. Är det statsrådets och regeringens politiska vilja att Sverige nu kraftigt ska skära ned stödet till utveckling av parlamentarisk demokrati i Afrika och helt avsluta sitt mångåriga samarbete med AWEPA International?
  2. Avser statsrådet och regeringen att minska stödet för att utveckla den parlamentariska demokratin på regional nivå i den nya samarbetsstrategin?