Interpellation 2015/16:450 Vikten av kommunal konsumentvägledning

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det blir allt svårare och mer komplicerat att vara konsument i dag. Trots att det finns ett omfattande konsumentskydd är konsumenterna ständigt i underläge. Det gäller både vid val av produkter och vid tvister. I dag är konsumenter utsatta för ett högt konsumtionstryck via olika former av marknadsföring. Mer tekniskt avancerade produkter, fler komplicerade finansiella tjänster och en global marknad innebär många möjligheter men ställer också konsumenten inför större utmaningar.

Tyvärr finns det indikationer som visar att flera kommuner tagit inrättandet av Hallå konsument som förevändning för att lägga ned den kommunala konsumentvägledningen, vilket självklart inte var tanken. Den nationella vägledningen kan aldrig ersätta det stöd som den kommunala verksamheten erbjuder genom sitt direkta stöd till konsumenter. De lokala vägledarna har även kunskaper om den lokala situationen och ger specialiserat stöd inom ett antal områden.

I maj 2015 konstaterade Konsumentverket att kommuner som erbjuder konsumentvägledning till sina invånare för första gången på många år minskar i antal. Enligt Konsumentverket saknar 523 000 personer tillgång till kommunal konsumentvägledning i dag. Den totala arbetstid som läggs på konsumentvägledning i kommunerna har krympt och fortsätter att krympa.

Enligt Sveriges konsumenter och Konsumentvägledarnas förening hamnar 84 av landets kommuner under den skamgräns som organisationerna satt upp för vad som är en rimlig nivå för konsumentvägledning. Dessa kommuner erbjuder mycket lite eller ingen konsumentvägledning över huvud taget. Det innebär att 2 miljoner konsumenter har mycket svårt att få stöd och hjälp.

En bristande konsumentvägledning drabbar i första hand resurssvaga grupper – ungdomar, nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det är inte rimligt att möjligheten till en god konsumentvägledning ska vara beroende av var i landet en bor. Jag ser det som nödvändigt att se över hur det lokala stödet ser ut när det gäller konsumentvägledning, så att konsumenter garanteras ett likvärdigt stöd över hela landet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

 

1) Gör statsrådet bedömningen att det behövs en förstärkning av konsumentvägledningen i landets kommuner, och på vilket sätt skulle en sådan förstärkning i så fall kunna utformas? 

2) Avser statsrådet att göra en översyn av kommunernas konsumentvägledning?