Interpellation 2015/16:407 Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Nyligen slog Arbetsförmedlingen fast att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet inte är realistiskt att nå och pekar på att arbetslösheten kommer att ligga på dagens nivåer även år 2020.

Myndigheten efterlyser också fler enkla jobb, en bild som Moderaterna delar. Nyligen föreslog vi en förenklad förstajobbetanställning för att fler unga och nyanlända ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Regeringen tycks stå fast vid arbetslöshetsmålet, men tyvärr verkar statsministern inte se något behov av fler enkla jobb. Detta i ett läge när det har kommit 240 000 asylsökande till Sverige de två senaste åren och det i genomsnitt tar åtta år för en nyanländ att komma i arbete.

Med anledning av ovanstående är mina frågor till arbetsmarknadsministern:

 

Delar arbetsmarknadsministern Arbetsförmedlingens bedömning att arbetslöshetsmålet är orealistiskt att nå?

Delar arbetsmarknadsministern Arbetsförmedlingens bedömning att det behövs fler enkla jobb, och vilka åtgärder tänker hon i så fall vidta för att stimulera framväxten av sådana jobb?