Interpellation 2015/16:401 Förändring av besiktningsintervallet för fordon

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Transportstyrelsen har i en rapport till regeringen föreslagit att besiktningsintervallet för fordon ska ändras. Dagens system med besiktning tre år efter att fordonet togs i bruk, sedan efter två år och därefter varje år, ska enligt förslaget ändras till besiktning efter fyra år och sedan vartannat år. För att kompensera för den ökade tiden mellan besiktningarna föreslås att polisen ska göra fler flygande kontroller av fordon på väg. Utredningen har kommit fram till att det skulle kräva 70 fler trafikpoliser än vad som finns i dag för att nå målet. 

Polismyndigheten arbetar i dag under stort tryck, och många poliser är avdelade för att sköta id-kontroller och andra uppgifter som är kopplade till flyktingkrisen. En ökning med 70 trafikpoliser innebär en ökning med i snitt tre tjänster per län. 

Om förslaget blir verklighet kommer även kostnaderna för Polismyndigheten att öka. Enligt rapporten uppgår de ökade kostnaderna till 52 miljoner kronor, där en del är engångskostnader för införskaffande av nödvändig utrustning medan en del är löpande kostnader. Exempelvis uppskattas kostnaden för de tjänster som polisen behöver köpa av olika besiktningsorgan till 8,8 miljoner koronor per år. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Delar statsrådet Transportstyrelsens bedömning att 70 extra trafikpoliser räcker för att klara att täcka det ökade behovet av flygande fordonsbesiktningar om besiktningsintervallet ändras? 

Anser statsrådet att polisen under rådande förhållanden har möjlighet att avdela 70 extra poliser för att utföra det ökade antal flygande besiktningar som utredningen föreslår? 

Anser statsrådet att Polismyndigheten bör få ökade ekonomiska anslag för att kompensera för kostnaderna som ett större antal flygande besiktningar innebär om Transportstyrelsens förslag blir verklighet?