Interpellation 2015/16:385 Rekrytering av deltidsbrandmän

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I ett geografiskt vidsträckt land som Sverige är organisationen av räddningstjänsten beroende av deltidsbrandmän för att upprätthålla säkerhet och rädda liv på de platser där ordinarie räddningstjänst inte med acceptabel tidsutdräkt kan inställa sig. Under lång tid har det dock funnits problem med att rekrytera deltidsbrandmän i hela landet. Detta medför givetvis flera problem framför allt för möjligheten att rädda liv och egendom vid brand och olyckor, men det försvårar också för näringsverksamhet på landsbygden.

Erfarenheten från den stora skogsbranden i Västmanland visar likaså att deltidsbrandmännen är en viktig resurs vid större olyckor som är svår ett ersätta med andra yrkeskategorier.

Under förra året frågade jag därför i en interpellation till statsrådet Ygeman vilka åtgärder han avsåg att vidta i syfte att underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän. När jag den senaste tiden har besökt räddningstjänsten har de fortsatt berättat om utmaningen att rekrytera deltidsbrandmän. Problemen är bland annat knutna till att många människor i glesbygden pendlar från sin hemort till ett arbete på annan ort och därmed har svårt att ha jour på hemorten.

Vidare finns det i dag endast finns två utbildningsorter för deltidsbrandmännen, vilket gör att det långa avståndet till utbildningsorten kan försvåra rekryteringen av deltidsbrandmän och minska intresset för vidareutbildning hos dem som i dag arbetar som deltidsbrandmän. 

Med anledning av ovanstående önskar undertecknad ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit i syfte att underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän?