Interpellation 2015/16:379 Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall

av Eskil Erlandsson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär förändring av regelverket för fordonsbesiktning. Förslaget innebär att det blir en utglesning av hur ofta vissa fordonsslag ska besiktigas.

Förslaget grundar sig på ett regelverk inom EU som möjliggör för alla medlemsländer att ha besiktning av en del fordon vartannat år i stället för varje. Sverige är hittills ett av de länder som valt att ha kvar sina nationella besiktningsregler.

Ett av skälen till det är vår tro på att kontroll av bilar är en viktig del i vårt arbete för att nå nollvisionen, det vill säga att sträva efter att inga människor ska omkomma i trafiken – säkerhetsskälet. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har varit – och är – framgångsrikt, och det finns en bred uppslutning bakom det arbetet.

Ett annat skäl är att vi riskerar att miljöskadliga utsläpp ökar – miljöskälet. Färre kontroller skulle, som jag ser det, dessutom automatiskt innebära färre besiktningsstationer.

I dag finns besiktningsstationer runt om i hela landet, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Flera av dem har redan nu stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop, då underlaget varierar mycket från kommun till kommun. Nya, innovativa arbetssätt provas, såsom mobila besiktningsstationer, men för att säkra en regional närvaro av besiktningsstationer krävs volym på antalet besiktningar. Förra året minskade 148 av Sveriges kommuner i invånarantal, och både enskilda personer och näringsidkare vittnar om att vardagen med besök till försäkringskassa, polis, arbetsförmedling eller detaljhandel har blivit svårare. Den lokala närvaron av kommersiell och samhällelig service har blivit sämre på många platser.

Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet innebär det inte bara längre avstånd till kontrollstationen för privata bilägare, utan det kommer också att påverka åkerier och andra verksamheter med tyngre fordon som fortfarande föreslås besiktigas varje år. 

Mina frågor till statsrådet är: 

 

Anser statsrådet att Sverige nu ska byta strategi i synen på besiktningarnas roll för fortsatt säkrare trafik gentemot vad vi haft tidigare?

Vilka hänsyn kommer att tas till de regionalpolitiska effekterna av Transportstyrelsens förslag, om det genomförs, för att garantera besiktningsstationer i hela landet?

Besiktningsverksamheten är i dag avreglerad. Om regeringen går vidare på Transportstyrelsens förslag undrar jag om det är aktuellt att upphandla besiktningsverksamhet i glesbygd för att garantera en lokal närvaro och en fungerande service i hela landet.